UWAGA! Serwis WTZ-PIEKARY.PL używa plików cookies (identyfikator, statystyka, obsługa emisji reklam). Obsługa plików cookies jest niezbędna do korzystania z portalu przez zarejestrowanych użytkowników. Pamiętaj, że zawsze możesz wyłączyć obsługę plików COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki.

STOWARZYSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Piekarach Śląskich, w ramach konkursu XV o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH otrzymało środki finansowe na realizację projektu pod nazwą "Mieszkanie treningowe - szansą na pełną integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych". Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2015 r. i potrwa aż do 31.03.2017 roku. W projekcie bierze udział 30 beneficjentów - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich. Są to osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie, u których występuje problem niskiej zaradności w sytuacjach dnia codziennego. Problem staje się olbrzymi, w przypadku osamotnienia (śmierć bądź choroba rodziców/opiekunów), przy jednoczesnym braku instytucji zapewniających natychmiastową pomoc. Konsekwencją powyższego jest umieszczanie osoby niepełnosprawnej w ośrodku pomocy społecznej, często sprzecznie z możliwościami i potencjałem tych osób w zakresie samodzielnej egzystencji. Dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymują ogromną szansę na: - nabycie umiejętności w zakresie zaradności życiowej oraz funkcjonowania w społeczności lokalnej, - osiągniecie odpowiedniego stanu psychofizycznego, zwiększając jednocześnie szanse na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy, - zmianę nastawienie swojego i swoich rodziców/ opiekunów "POTRAFIĘ I MOGĘ SAM". Udział w projekcie gwarantuje zwiększenie samooceny oraz poczucia własnej wartości i godności, które często jest na minimalnym poziomie, bądź nie występuje wcale.


Projekt realizowany ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2016
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2015
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2014
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2013


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2012


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2011


SPRAWOZDANIE 2011

RACHUNEK WYNIKÓW

BILANS ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w roku 2012

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich na podstawie pozwolenia ZSe.5311.5.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 04.10.2012 roku,zorganizowało zbiórkę publiczną .

Zbiórka była prowadzona w formie sprzedaży cegiełek
- z numerami od 001 do 050 o nominale 10 złotych
- z numerami od 051 do 100 o nominale 20 złotych

- z numerami od 101 do 105 o nominale 30 złotych

Rozprowadzono: 50 cegiełek o nominale 10 złotych; 50 cegiełek o nominale 20 złotych; 50 cegiełek o nominale 10 złotych;
Dochód ze zbiórki publicznej ( 3.000,00 zł) zostanie przeznaczony na utrzymanie mieszkania treningowego lub inne cele statutowe Stowarzyszenia.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w roku 2012

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich na podstawie pozwolenia SOI.5311.4.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30.07.2011 roku,zorganizowało zbiórkę publiczną .

Zbiórka była prowadzona w formie sprzedaży biletów połączonych z cegiełką z numerami od 001 do 240 o nominale 30 złotych

oraz cegiełek od 241-340 o nominale 10 złotych:


Rozprowadzono: 167 bilety połączone z cegiełką o nominale 30 złotych,

16 cegiełek o nominale 10 złotych
Nie rozprowadzono biletów połączonych z cegiełką o numerach: 168-240

Nie rozprowadzono cegiełek o numerach: 241-242;259-340

Dochód ze zbiórki publicznej ( 5.170.00 zł) zostanie przeznaczony na utrzymanie mieszkania treningowego lub inne cele statutowe Stowarzyszenia.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w roku 2011.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich na podstawie pozwolenia SOI.5311.8.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31.10.2011 roku,zorganizowało zbiórkę publiczną .

Zbiórka była prowadzona w formie sprzedaży biletów połączonych z cegiełką z numerami od 001 do 280 o nominale 40 złotych

Rozprowadzono: 253 bilety połączone z cegiełką o nominale 40 złotych
Nie rozprowadzono biletów połączonych z cegiełką o numerach: 138,143 – 149,155 – 156,170,251-259,262-268.

Dochód ze zbiórki publicznej ( 10.120,00 zł) zostanie przeznaczony na utworzenie mieszkania treningowego lub inne cele statutowe Stowarzyszenia.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2010


BILANS ZA ROK 2010

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

RACHUNEK WYNIKÓW

PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich na podstawie pozwolenia nr SOI.5311.3.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 07.03.2011 roku zorganizowało zbiórkę publiczną.

Zbiórka prowadzona była w formie: sprzedaży cegiełek z numerami od 001 do 300 o nominale 30.00 złotych oraz dobrowolnych wpłat na konto bankowe.

Rozprowadzono:
266 cegiełek o nominałach 30.00 zł. Wpłaty na konto bankowe- 1000.00 zł. Koszty przeprowadzenia zbiórki- opłaty bankowe- 50,58. zł.

Nie rozprowadzono cegiełek o numerach: 006, 007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 021, 022, 035, 036, 037, 038, 053, 054, 056, 074, 075, 091, 096, 097, 099, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 165, 179, 194, 195.

Dochód ze zbiórki publicznej (8.929,42) zostanie przeznaczony na utworzenie mieszkania treningowego lub inne cele statutowe Stowarzyszenia.
Misją Stowarzyszenia jest:


dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem jest:

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu) Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obejmują w szczególności: rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka, inicjowanie rozwiązań prawnych, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.), współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej, szkolenia rodziców i profesjonalistów, działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych. Członkami Stowarzyszenia są: rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest członkiem Inclusion International - Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum). Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.


Władze Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Piekarach Śląskich


ZARZĄD :
Prezes : Adelajda Nowak
Wiceprezes:Ewa Gryczman
Sekretarz: Elżbieta Gut
Skarbnik :Irena Malik
Członek: Czesław Pasierb

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:
Adelajda Górkiewicz
Danuta Molka
Bożena Cieślik


Statut Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


STATUT

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
668,914 Unikalnych wizyt